O întâlnire on-line a iubitorilor de literatură, în cadrul „Cenaclului de la Roma”

[Versione in italiano sotto]

Duminică, 31 ianuarie 2021, a avut loc prima ediție din acest an, a „Cenaclului de la Roma„, on-line, așa cum prevăd măsurile anti-Covid. Dar literatura nu cunoaște restricții sau granițe, ea unește pe cei care din mânuirea condeiului au făcut o misiune în viață, iar dragostea pentru citit este o condividere continuă cu impresii, schimb de opinii, recomandări.

Partecipanții la eveniment

La acest eveniment au participat membrii ai cenaclului: coordonatorul Valeriu Dg Barbu, Tatiana Ciobanu, Lăcrămioara Maricica Niță, Roxana Lazăr, Alexandru Paraschiv, Liliana Smerea Văcaru, Mariana Cornea, Daniela Mihăieș Deep, Gabriel Gherbăluță, Marioara Vișan, Alexandra Firiță, Mirela Leahu Varga, Radu Andrei Popa, Ember Stela și subsemnata, Camelia Morda Baciu.

Societatea literară „Cenaclul de la Roma”

Fondarea și originea mișcării literare

„Cenaclul de la Roma” a luat ființă la 20 august 2014, ca o societate literară, fondator fiind poetul, jurnalistul și scriitorul, nu în ultimul rând, sufletul acestei organizații, Valeriu Dg Barbu. Prima ediție a cenaclului are loc la 29 martie 2015, iar succesul este imediat, datorat membrilor participanți de atunci, oameni iubitori de literatură. În scurt timp, activitatea cenaclului devine o adevărată mișcare literară în comunitatea românească din capitala Italiei. De amintit este faptul că în acest cadru s-a organizat prima ediție a „Zilei Culturii Naționale„, cu oaspeți de la „Direcția 9” din București.

Începând cu ediția a 12-a și până la cea de-a 31-a, „Cenaclul de la Roma” și-a creat un cadru legal în urma asocierii membrilor care și-au exprimat adeziunea și au înființat „Associazione Cenacolo Letterario Romeno di Roma„. Această asociație nu a avut scop lucrativ și nu a urmărit interese politice sau economice, a fost exclusiv de caracter cultural. Asociația a fost dizolvată, însă, nu se poate vorbi de o ruptură propiu-zisă, nefiind nicio interdicție impusă cuiva de a nu mai participa în viitor la CdR. Această etapă a cunoscut o importantă creștere valorică și în care au avut loc: cea de-a doua ediție a „Zilei Culturii Naționale„, „Ziua Mondială a poeziei„, lansări de carte cu participarea unor scriitori italieni și români, expoziție de pictură și alte evenimente.
Începând cu ediția a 32-a, „Cenaclul de la Roma” trece sub tutela asociației cu același nume: Associazione „Cenaclul de la Roma” și continuă ceea ce putem numi o tradiție.

Alți membri și partecipanți ai asociației

Dintre membrii activi ai cenaclului, mai fac parte: Maricica Goraș, Alina Monica Țurlea, Lidia Popa, Constantin Șorici, Dana Mihu, Norica Isac, Dorina Căplescu, Laura Barbu, Giuseppe Tacconelli, Armando Santarelli, Elena Lucia Spătariu, Elena Lisa, Elena Dabija, Sergiu Bica s.a.m.d.
De precizat, este faptul că, se organizează anual o întâlnire-duel, între îndrăgostiții de literatură din Roma, chiar și din alte părți ale Italiei, și cei din România. Delegația care ne onorează cu prezența este organizată și coordonată de către scriitoatea și editoarea Claudia Minela. În „bagajul” dânsei, așează cu delicatețe poeți de pe meleagurile natale care ne poartă parfumul de acasă, al aerului curat de munte, al sării marine și a freamătului metropolitan din București. Cu sfințenie și multă iubire, din „geamantan” nu lipsesc niciodată doi actori: Magda Băcescu și Ștefan R. Apostol, cu deliciul lor actorisesc și umorul molipsitor.

Cu speranța într-o viitoare ediție live a „Cenaclului de la Roma”, să ne delectăm cu paginile cărților, iar cum autorii fără cititori sunt precum nunta fără nuntași, doresc tuturor: „Lectură placută!„.


Un incontro online degli amanti della letteratura organizzato dall’associazione „Cenaclul de la Roma”

Domenica 31 gennaio 2021 ha avuto luogo la prima edizione online per quest’anno del „Cenaclul de la Roma”, così come prevedono le misure anti-Covid. Ma la letteratura non conosce restrizioni o confini: essa unisce coloro che hanno come missione nella vita il proprio talento nella scrittura. Invece, l’amore per la lettura è una continua condivisione con lo scambio di opinioni, impressioni e raccomandazioni.

I partecipanti all’evento

A questo evento hanno partecipato i membri del cenacolo: il coordinatore Valeriu Dg Barbu, Tatiana Ciobanu, Lăcrămioara Maricica Niță, Roxana Lazăr, Alexandru Paraschiv, Liliana Smerea Văcaru, Mariana Cornea, Daniela Mihăieș Deep, Gabriel Gherbăluță, Marioara Vișan, Alexandra Firiță, Mirela Leahu Varga, Radu Andrei Popa, Ember Stela e la sottoscritta, Camelia Morda Baciu.

La società letteraria „Cenaclul de la Roma”

La fondazione e l’origine del movimento letterario

„Cenaclul de la Roma” è stato fondato il 20 agosto 2014, sottoforma di una società letteraria, il fondatore essendo il poeta, giornalista, scrittore, e non per ultimo, l’anima di questa organizzazione, Valeriu Dg Barbu. La prima edizione del cenacolo ha avuto luogo il 29 marzo 2015 ed il successo è immediato, grazie ai membri partecipanti di allora — persone amanti della letteratura.
In breve tempo, l’attività del cenacolo diventa un vero e proprio movimento letterario all’interno della comunità rumena della capitale italiana. Da ricordare è il fatto che grazie all’associazione è stata organizzata la prima edizione della „Giornata della Cultura Nazionale„, con ospiti dalla „Direcția 9” di Bucarest.

Iniziando con la 12esima e fino alla 31esima edizione, „Cenaclul de la Roma” assieme ai membri, i quali hanno espresso l’adesione, hanno fondato l’ Associazione Cenacolo Letterario Romeno di Roma”. Quest’ultima, non ha avuto uno scopo lucrativo e non ha avuto interessi politici od economici: è stata esclusivamente di carattere culturale. L’associazione è stata sciolta, sebbene non si possa parlare di una rottura vera e propria, non essendoci nessun divieto imposto a qualcuno di non partecipare in futuro al CdR. Questa fase ha conosciuto un’importante crescita di valore e nella quale hanno avuto luogo: la seconda edizione della „Giornata della Cultura Nazionale„, „Giornata Mondiale della Poesia„, presentazioni di libri con la partecipazione di scrittori italiani e romeni, mostre di pittura e altri eventi.
Iniziando con la 32esima edizione, „Cenaclul de la Roma” passa sotto la tutela dell’associazione con lo stesso nome: Associazione „Cenaclul de la Roma” e continua quella che possiamo definire come una tradizione.

Altri membri e partecipanti dell’associazione

Tra i membri attivi del cenacolo, fanno parte anche: Maricica Goraș, Alina Monica Țurlea, Lidia Popa, Constantin Șorici, Dana Mihu, Norica Isac, Dorina Căplescu, Laura Barbu, Giuseppe Tacconelli, Armando Santarelli, Elena Lucia Spătariu, Elena Lisa, Elena Dabija, Sergiu Bica s.a.m.d.
E’ da precisare il fatto che, annualmente si organizza un incontro-duello tra gli amanti della letteratura di Roma persino in altre parti d’Italia e della Romania. La delegazione che ci onora con la presenza, è organizzata e coordinata dalla scrittrice ed editrice Claudia Minela. Nel suo „bagaglio”, adagia con delicatezza i poeti dalle terre natie che ci portano il profumo di casa, dell’aria fresca di montagna, del sale marino e del fremito metropolitano di Bucarest. Con santità e molto amore, nella „valigia” non mancano mai due attori: Magda Băcescu și Ștefan R. Apostol, con la loro delizia attoriale e l’umorismo contagioso.

Con la speranza in una futura edizione live del „Cenaclul de la Roma”, dilettiamoci con le pagine dei libri, e come gli autori senza lettori sono come il matrimonio senza sposi, auguro a tutti: „Buona lettura!„.

Traduzione di Ionela Calapod

Articole asemănătoare

Răspunsuri

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *